Alapszabály-minta helyi táblajátékos egyesületek alapításához

nyomtatható.doc

Kishalmi Táblajátékosok Társasága Egyesület Alapszabálya

Jelen alapszabály 2. pontjában felsorolt alapítók az 1989. évi II. törvény szerint, élve egyesülési jogukkal, az Alapszabály 3. pontjában vázolt célok elérésére, az Alapszabály 5. pontjában rögzítettek szerinti szervezettel és működéssel, a PTK. 61.-64., valamint az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével egyesületet alapítanak.

1. Általános rész:

Az egyesület neve: Kishalmi Táblajátékosok Társasága Egyesület

Angol nyelvi névhasználata: Association of Boardplayers, Houngre, Kishalom

Német nyelvi névhasználata: Gesellschaft der Brettspieler, Ungarn, Kishalom

Az egyesület határozatlan időre alakul, a __________ Megyei Bíróság nyilvántartásába történő felvételével jön létre.

Az egyesület székhelye: ___________________________________________

2. Alapítók: Az egyesület alakuló ülésének jelenléti ívét aláíró jogi-, ill. magán-személyek:

1. név (lakcím / ill. intézményeknél székhely, nyilvántartásba vétel jegyzékszáma)

2. név (lakcím / ill. intézményeknél székhely, nyilvántartásba vétel jegyzékszáma)

... (...)

(összesen, min. 10 név)

3. Az egyesület célja:

a stratégiai táblajátékok minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, a táblajátéknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése.

a Magyar Táblajátékosok Társasága Egyesülettel, (továbbiakban: MTTE-vel) együttműködve: egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése, a legkülönbözőbb stratégiai táblajátékok versenyeihez, különösen az un "ismert nyerőstratégiával még nem rendelkező" táblajátékok versenyszabályaira.

az MTTE-vel együttműködve: klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése az ez idáig így még nem jegyzett különböző stratégiai pozíciójátékokból.

az MTTE-vel együttműködve: képviselet és lobbyzás a hasznosan szórakoztató logikai társasjátékok versenyeit és bemutatóit, valamint információs anyagainak média-jelenlétét finanszírozó, potenciálisan számba vehető költségvetési és piaci szponzorok megnyerésére, különös tekintettel arra, hogy mediatámogatás hiányában ezeket a játékok tapasztalhatóan az elfeledésbe szorítják a szerencse-, a hazardőr, ill. az egyéb nyereményjátékok fizetett reklámjai.

az MTTE-vel együttműködve: klubvezetők, versenybírók, játékmesterek képzése, segítése, továbbképzési- és szakmai-, valamint média fórumok létrehozása.

kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, együttműködés a kreatív, hasznosan szórakoztató játékokat népszerűsítő "animátor"-jellegű szervezetekkel.

4. Az egyesület tagja: lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, ha belépési nyilatkozatban vállalja hogy részt vesz az egyesület munkájában, az Alapszabályt elfogadja és teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét.

Az egyesületbe való belépés és az egyesületből való kilépés önkéntes. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági igazolvánnyal. A tagsági viszony az ügyvivő testület határozatával: felvétellel keletkezik és vagy kilépéssel (önkéntes), vagy törléssel (halálozás miatt, tagsági díj hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása miatt), vagy kizárással (fegyelmi büntetésként) szűnik meg.

Az egyesületi tag jogosult részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, jogosult részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben, véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben. Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésén, választhat és választható az egyesület szerveibe, vezetőségébe.

Az egyesületi tag köteles jelen alapszabályban foglaltakat betartani, köteles a közgyűlés határozata szerint tagdíját megfizetni, az egyesületi vagyont megóvni, valamint tudásához és erejéhez mérten tevékenykedni az egyesület céljainak megvalósításában.

5. Az egyesület szervezete és működése

5.1. A közgyűlés: Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés (a tagok összessége), melyet szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés összehívásáról a tagokat az egyesület soros elnöke köteles értesíteni: annak időpontja előtt legalább 20 nappal kiküldött meghívóban, melynek tartalmaznia kell a közgyűlés pontos idejét és helyét, valamint a tervezett napirendi pontokat. Az elnök köteles összehívni a közgyűlést, ha erre a tagok 10%-a, az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlésen az egyesület természetes személy tagjai személyesen, jogi személy tagjai, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazásukat bemutató, képviselőjük által gyakorolhatják jogaikat.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott taglétszám legalább fele és még egy fő jelen van. A közgyűlés határozatképességének hiánya esetén, az ugyanazon tárgykörben szabályszerűen összehívott újabb közgyűlés határozatait a résztvevők számától függetlenül határozatképesnek köteles minden tag elfogadni.

A közgyűlés határozatképességét, a jelenlévő szavazatok számát ellenőrizve, a soros elnök állapítja meg. A közgyűlést levezető elnök (személyének nyílt szavazással történő elfogadása után) terjeszti elő a tervezett napirendet, melybe a felvetődő esetleges további javaslatok közül fel kell még venni: az összes jelenlévő szavazat legalább 1/3-a által támogatott témákat.

Minden egyéb kérdésben, (egyetlen kivételként lásd a 9. alatt: az Alapszabály módosítását) a jelenlévő szavazatok egyszerű többsége határoz. Szavazategyenlőség esetén a soros elnök szavazata dönt.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

az Alapszabály megállapítása és módosítása,

az éves költségvetés meghatározása, az elnök, ill. ügyintéző szerv megválasztása és beszámolójának elfogadása,

más szervezetekkel történő egyesülés elfogadása, vagy a feloszlás kimondása,

továbbá minden olyan tárgykör, melyet szótöbbséggel saját hatáskörébe von.

5.2. Játékmesterek és Koordinátorok Tanácsa

Az egyesület ügyvivő testülete: a 6 fős Játékmesterek és Koordinátorok Tanácsa. A Tanács vezetőjét, egyszersmind mint az egyesület soros elnökét, valamint további 5 tagját, a közgyűlés nyílt szavazással, egy évre szóló mandátummal választja.

A Tanács feladata és hatásköre az Alapszabály szerinti egyesületi tevékenység irányítása, a közgyűlés előkészítése, ügyvivő testületi határozatok hozatala az ügymenetet, a gazdálkodást és általában minden olyan kérdést illetően, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A Tanács köteles testületileg gondoskodni a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és évente beszámolni tartozik a közgyűlésnek: saját munkaprogramja szerint folyt tevékenységéről.

5.3. Az egyesület működése

A Kishalmi Táblajátékosok Társaságát, mint jogi személyt, kapcsolataiban egyszemélyileg képviseli és jegyzi az egyesület elnöke, aki egyszersmind vezetője az egyesület tevékenységét operatív irányító Játékmesterek és Koordinátorok Tanácsának.

Az egyesület munkájának irányítása kettős szervezésű: szakmai és területi. A szakmai tevékenységét, szorosan együttműködik a helyi és országos társaszervezetekkel, a játékmesterek irányítják, a területi klubéletet a koordinátorok szervezik.

A Játékmesterek és Koordinátorok Tanácsa testületileg jogosult kiadni az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, de annak tartalma nem állhat ellentétben az egyesület Alapszabályával.

A Játékmesterek és Koordinátorok Tanács az egyesület célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében létrehozhat bizottságokat és csoportokat, működtethet szakosztályokat, foglalkoztathat alkalmazottakat. A szakosztályok munkáját a szakosztályok által választott vezetőség irányítja, amely munkájáról a Tanácsnak számol be.

6. Az egyesület gazdálkodása, tagdíjak

Az egyesület közgyűlése állapítja meg az egy évre előre fizetendő tagsági díjat.

Az egyesület, céljai megvalósulásának segítése érdekében, pályázatokon vesz részt, szponzorokat és mecénásokat keres, valamint másodlagosan, vállalkozási tevékenységet is kezdeményez.

Az egyesületi tagdíj és a támogatóktól beérkező, valamint a másodlagosan folytatott sajáterős vállalkozásból realizált bevételekről, azok felhasználásáról, ill. az egyesületi vagyon alakulásáról a soros elnök évente a közgyűlésen tartozik beszámolni.

Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

7. Jelen alapszabályban nem részletezett kérdéseket illetően: az egyesület belső működésének szabályait, a soros elnök előterjesztését követően, a Játékmesterek és Koordinátorok Tanácsa testületileg jogosult meghatározni, de tevékenységük és intézkedéseik nem állhatnak ellentétben jelen alapszabállyal és mindenkor be kell tartaniuk a hatályos magyar jogszabályok előírásait.

8. Az egyesület megszűnik: ha feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül, ha felügyeleti szerve feloszlatja, ill. megszűnését a működés hiányában megállapítja.

9. Az alapszabály megváltoztatása: az alapítók általi elfogadását követően, és minden további változatát illetően, kizárólag az egyesület határozatképes közgyűlésén, 2/3-os szavazati támogatás elnyerése mellett módosítható.

Záradék: Jelen alapszabályt az alapítók, mint szándékaikkal megegyezőt, közösen fogalmazták, újraolvasták és értelmezték. Az Alapszabályt, valamint annak szerves mellékletét képező, az alakuló ülésről felvett jegyzőkönyvben foglalt határozatokat, az alábbi jegyzéssel megegyezően ellenjegyzett jelenléti ívet saját kezűleg aláíró alapítók fogadták el.

 

alakulás időpontja: _________________________